Erityisopetus ja oppimisen tuki

Opiskelun tukitoimet

Oppimisen ja opiskelun tuki Erkko-lukiossa 

Opiskelun tukitoimilla pyritään erityisesti kehittämään opiskelijan oppimisvalmiuksia, oppimaan oppimisen taitoja sekä mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Tuen tarve arvioidaan perusopetuksesta saadun tiedon, ensimmäisenä syksynä tehtävien testien, mahdollisten lisätestien sekä opettajien havaintojen perusteella. Tukitoimia ovat mm. tukiopintojaksot, tukiopetus, opiskelun apuvälineet, pidennetty koeaika ja erillistila kokeessa sekä erityisopetus.

Tukiopetusta voidaan antaa koulupäivän aikana, mikäli opiskelijalla ja opettajalla on löydettävissä yhteinen aika. Erityisopettaja on käytettävissä yhtenä työpäivänä viikossa. Hän ohjaa ensisijaisesti opiskelun taidoissa mutta voi toimia rajoitetusti myös samanaikaisopettajana oppitunneilla. Hän myös antaa yksilöohjausta ja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia kartoituksia.  Opiskelun apuvälineitä ovat mm. erilaiset viivaimet (lukivaikeus) ja paperiset/kuunneltavat oppikirjat (esim. rinnakkaiskäyttö). Englannin ja ruotsin kielissä on tarjolla lukioon valmentavat opintojaksot.

Mikäli edellä kuvatut toimet eivät osoittaudu riittäviksi, voidaan opiskelu järjestää osittain poikkeavalla tavalla. Sitä varten koulu tarvitsee asiantuntijan (lääkäri, psykologi ym.) kirjallisen lausunnon. Poikkeamat normaalista opiskelusta tehdään vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Jotta ylioppilastutkintolautakunta myöntää erityisjärjestelyitä yo-kokeessa niin tukitoimet tulee olla käytössä jo opiskeluaikana (esim. pidennetty koeaika).

 

Tukimuotoja
Tukiopetus

Pitkän poissaolon tai diagnosoitujen oppimisvaikeuksien vuoksi on mahdollista saada tukiopetusta. Ota yhteyttä kyseisten aineiden opettajiin tai opoon.

Tukea tarjoavat opintojaksot

Englannin ja ruotsin kielessä on mahdollista valita ENA12 ja RUB10 – opintojaksot, joilla kerrataan peruskoulun asioita ja vahvistetaan osaamista. Ota yhteyttä kyseisten aineiden opettajiin tai opoon.

Erityisopetus

Erityisopettajana toimii Minna Rösch. Voit ottaa yhteyttä Wilman kautta tai 044 781 3884. 

Pidennetty koeaika

Diagnosoitujen oppimisvaikeuksien perusteella rehtori voi myöntää oikeuden pidennettyyn koeaikaan, kestoltaan korkeintaan 1 tunti/koe. Oikeutta tulee hakea rehtorilta. 

Ylioppilastutkinnon eritysjärjestelyt

Ylioppilastutkinnon kokeisiin on mahdollista hakea erillistä pienryhmätilaa tai lisäaikaa. Niiden perusteeksi on oltava lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto ja se, että opiskelija on käyttänyt kyseisiä keinoja jo kouluaikana. Ota yhteyttä opoon tai rehtoriin.