Opintojen eteneminen

Opintojen eteneminen

 

Ryhmänohjaus

Oma ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen ohjaaja lukiossa. Opinnoissa etenemistä tukevat ryhmänohjaustuokiot pidetään keskiviikkoisin klo 13.00–13.15/13.30.  Ryhmänohjauksia voidaan pitää lisäksi tarpeen mukaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina.  

Ryhmänohjaajat ja kotiluokat
Ryhmä Ryhmänohjaaja Tila
23A Teija Hatakka 312
23B Raine Lönnfors 211
     
22A Jari Hynninen/Karen Bachir 303/313
22B Anne Jokinen 212
     
21A Hanna Hohtari 218
21B Jari Kokko 314
     
20A-C Ari Korhonen 105

 

Lukiolaki 25§: Opiskelijan pitää osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Poissaolot

Kaikkiin poissaoloihin on oltava hyväksytty syy. Hyväksyttävät poissaolon syyt koulussamme ovat opettajan tai rehtorin myöntämä lupa, huoltajan allekirjoittama kirjallinen todistus poissaolon syystä, terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus sairaudesta ja yli 18-vuotiailla, joilla ei ole huoltajaa, rehtorin lupa. Epäselvissä tapauksissa rehtorin tulkinta on ratkaiseva. Autokoulun ajotunnit eivät ole hyväksyttävä syy. Tutkinto (kirjallinen ja ajo), simulaatioajo, käsittelykoe ja liukkaan kelin harjoittelu ovat hyväksyttäviä syitä, joihin on anottava poissaololupa.

Jokainen poissaolo on selvitettävä Wilman kautta. Opettaja ei anna arvosanaa opintojaksosta/ moduulista, jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja tai muuten poissaolojen määrä on niin merkittävä, ettei hän voi näytön puutteen vuoksi arvioida opintojaksoa/moduulia. Tästä opettaja antaa ohjeen jokaisen opintojakson alussa.

Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (enintään viisi päivää) tai rehtori. Jokainen pitää kirjaa omista poissaoloistaan. Poissaolleen opiskelijan on suoritettava kyseisten oppituntien tehtävät.

Myöhästymiset

Kesken tunnin saapuminen häiritsee. Tällöin pyydetään anteeksi ja selvitetään syy. Mikäli opettaja ei saavu oppitunnille eikä hän ole etukäteen ilmoittanut asiasta, opiskelijat pyytävät naapuriluokan opettajaa avaamaan oven. Päivänavaus (klo 9.45-9.50) on esitystilanne, jota ei ole sopivaa keskeyttää. Luokkaan voi pyrkiä sen päätyttyä. 

Läsnäolovapautukset

Huoltaja anoo alle 18-vuotiaan etukäteen tiedossa olevan poissaolon Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdassa. Oikeasta yläkulmasta valitaan ”Tee uusi hakemus”. Lomakkeelle täytetään poissaolon alkamis- ja päättymispäivä, poissaolon syy ja lomakkeen täyttäjän nimi. Lopuksi tallennetaan tiedot. Päätös tulee näkyviin, kun se on käsitelty.

Ryhmänohjaaja myöntää 1–5 päivän läsnäolovapautukset ja rehtori yli 5 päivän läsnäolovapautukset.

 

Opintojaksojen (kurssien) suorittamistavat ja uusintakokeet (Suoritusohjeet)

Uuden opetussuunnitelman LOPS2021 mukaan kurssit ovat muuttuneet opintojaksoiksi, jotka on koottu moduuleista. Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Tämän lisäksi opintopisteet ovat tulleet osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

Luokaton lukio

Erkko-lukiossa opiskelijan eteneminen opinnoissa ei ole sidoksissa vuosiluokkiin. Opintojaksoja voi valita tarjottimelta vapaasti, kuitenkin ottaen huomioon eri oppiaineiden suoritusjärjestystä koskevat vaatimukset. Opiskelija laatii opinto-ohjelmansa normaalisti kolmelle opiskeluvuodelle.

Pidemmästä tai lyhyemmästä opinto-ohjelmasta on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja opastavat valinnoissa ja valvovat opintojen tarkoituksenmukaista etenemistä. Lukuvuoden 2021-2022 alussa lukio-opinnot aloittavat nuoret ovat oppivelvollisuuslain piirissä ja heillä oppivelvollisuus päättyy, kun täyttää 18 vuotta tai saa toisen asteen tutkinnon suoritettua. 

Jaksojärjestelmä ja päättöviikko

Erkko-lukiossa työvuosi on jaettu viiteen noin seitsemän viikon pituiseen jaksoon. Oppiaineiden opintojaksot on jaettu näihin jaksoihin. Opiskelijan on laadittava jokaiselle jaksolle työjärjestys. Lukuvuoteen voi sisältyä myös teemaviikko, jonka tarkoituksena on tukea oppilaitosten yhteistyötä ja aihekokonaisuuksien toteuttamista. Kukin jakso päättyy päättöviikkoon, jolloin koulupäivät on jaettu koodeittain. Päättöviikolla opiskelijalla on koulua päivittäin 3x75 min. klo 8.15 - 14.30 välisenä aikana opettajan ilmoittaman aikataulun mukaan. Päättöviikolla voidaan pitää opintojakson päättökokeet, valmistelutunnit, tehdä projektityö tai opintomatka jne. Tämä mahdollistaa laajempien kokonaisuuksien hallintaa mittaavien kokeiden käytön ja rauhoittaa muun ajan tehokkaaseen työskentelyyn.

Oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärään, kun hän on opiskellut vähintään 150 opintopistettä valtakunnallisia pakollisia ja valinnaisia sekä koulukohtaisia opintoja. Oppimäärään kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 94–102 pakollista ja 20 valinnaista valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Koulukohtaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opintojaksot. 

Päättökoe

Mikäli opintojakso päättyy päättökokeeseen, alkaa koe opettajan ilmoittamassa tilassa aikaisintaan klo 8.15 ja päättyy opettajan määräämänä ajankohtana. Opettaja voi määrätä varhaisimman mahdollisen poistumisajan. Päättökoe kestää enintään 3 tuntia. Opiskelija tuo kokeeseen opettajan määrittelemät sallitut apuvälineet. Pöydällä saa pitää vain em. tarvikkeita. Keskustelu ja tavaroiden vaihtaminen opiskelijoiden kesken kokeen alettua on kielletty. Matkapuhelimen ja älykellon käyttö tulkitaan vilpin yritykseksi. Jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hänellä ei ole oikeutta osallistua päättökokeeseen. Etäkokeessa noudatetaan opettajan antamia ohjeita.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan kokonaan itsenäisesti opiskeleman opintojakson suoritusaika on pääsääntöisesti yksi jakso, opettajan suostumuksella kaksi jaksoa. Sen jälkeen opinto-oikeus raukeaa. Itsenäinen opintojakso on suoritettava hyväksytysti. Kussakin aineessa itsenäisesti opiskeltavien opintojaksojen määrä on opettajan harkittavissa. Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn itsenäiseen opiskeluun, ja rehtori päättää asiasta opettajaa kuultuaan. Syyt, joilla itsenäistä opiskelua voi hakea, ovat opintojaksojen päällekkäisyys, pitkä sairaus ja rehtorin tai sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan myöntämä pitkäaikainen poissaololupa. Anomukset on jätettävä 3 viikkoa ennen opintojakson suorittamisen alkamista. Jokaisessa taito- ja taideaineissa voi opiskella vain yhden opintojakson itsenäisesti lukuvuodessa. Hyväksyttyä tai hylättyä opintojaksoa ei voi opiskella itsenäisesti. Opettaja suunnittelee itsenäisen opiskelun kokonaisuuden siten, että suoriutuminen edellyttää pohdintaa, argumentointia ja omien mielipiteiden esittämistä. Itsenäiseen opiskeluun voi liittyä myös oppimisen suunnittelua ja arviointia. Itsenäinen opiskelu ei ole pelkkää tehtävien tekemistä. Opettajalla on päätäntävalta sen suhteen, miten itsenäisesti suoritettava opintojakso rakentuu. Opintojakson itsenäisesti suorittavan opiskelijan tulee olla omaaloitteinen, vastuuntuntoinen, aikataulutustaitoinen sekä kykenevä hyödyntämään perusopiskeluja ongelmaratkaisutaitoja.

Normaalien opintojaksojen ohjelmaan voi sisältyä myös osittain itsenäisesti opiskeltavia osuuksia. Tarkempia tietoja osittaisesta itsenäisestä opiskelusta on oppiaineiden suunnitelmissa.

Oppiaineen oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän opintojaksojen arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset arvosanat hyväksiluetaan lyhyen oppimäärän valinnaisiksi opinnoiksi. Hylättyjä arvosanoja ei voida suoraan hyväksyä lyhyen oppimäärän valinnaiseksi arvosanaksi vaan hylättyjen opintojaksojen osalta rehtori tekee erillisen päätöksen kuultuaan asianomaisia aineenopettajia. Opiskelijalle annetaan tieto hyväksiluvuista oppimäärän vaihdon yhteydessä.

Jos opiskelija pyytää, järjestetään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pidempään oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Harkitessaan oppiaineen oppimäärän vaihtamista opiskelijan on aina neuvoteltava asiasta aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Oppimäärän vaihtamisesta neuvotellaan opiskelijan ja opiskelijan huoltajan kanssa. Huoltajan kirjallisella suostumuksella oppiaineen oppimäärä voidaan vaihtaa. Opinto-ohjaaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelman oppiaineen oppimäärän vaihtamisesta.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa suositellaan hyväksilukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB8, MAA8 → MAB5 ja MAA9 → MAB7.

Oheisesta linkistä voit tulostaa matematiikan oppimäärän vaihdoslomakkeen.

/dataflow/erkkolukio2/files/media/matematiikka_oppimrnvaihdoslops2021_251.pdf

 

Opintojen etenemisen seuranta

Opiskelijoille annetaan jokaisen opintojakson jälkeen arvosana. Täysi-ikäisiltä opiskelijoilta koulu pyytää luvan antaa tietoja opintojen edistymisestä opiskelijan huoltajalle. Koulun henkilökunta ottaa tarvittaessa myös suoraan yhteyttä opiskelijan huoltajiin opintojen edistymiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Opintojen erityisjärjestelyt

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan arvosanaa.

Opintojaksojen/moduulien uusinta

Hylättyä arvosanaa voi korottaa kerran uusintakuulustelussa. Jokaisen jakson jälkeen on uusintakuulustelu, jossa voidaan korottaa edellisen jakson hylättyjä opintojaksoja/moduuleja. Viidennen jakson uusintakuulustelu on seuraavan lukuvuoden elokuussa. Jos opiskelijalla on useita hylättyjä opintojaksoja/moduuleja uusittavana samassa kuulustelussa ja hän haluaa hajauttaa uusintoja, hän voi sopia ryhmänohjaajan kanssa hajauttamisesta kahteen peräkkäiseen kertaan. Jos opiskelija on estynyt sairauden tms. syyn takia osallistumasta uusintakuulustelun, hän neuvottelee ryhmänohjaajan ja opintojakson opettajan kanssa hylätyn opintojakson/moduulin uusinnan ajankohdasta.

Kuulustelut järjestetään perjantaisin klo 8.30 -11.15. Kuulusteluun on ilmoittauduttava etukäteen koetta edeltävänä maanantaina klo 12 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija jää saapumatta kuulusteluun, katsotaan se kuitenkin suorituskerraksi ja uusintakerta merkitään hylätyksi suoritukseksi. Opiskelija saa tuoda kokeeseen vain tietokoneen, kirjoitusvälineet sekä muut myös opintojakson/moduulin kokeessa sallitut apuvälineet. Koetilaan saavuttuaan opiskelijat eivät saa keskustella tai vaihtaa tavaroita keskenään. Matkapuhelin ym. elektroniset laitteet on suljettava kokeen ajaksi. Niiden käyttö tulkitaan vilpin yritykseksi. Poistuminen on sallittu aikaisintaan klo 9.30. Sen jälkeen ei ole mahdollista saapua kokeeseen ilman valvojan lupaa. Poistuessaan opiskelija jättää usb-muistitikun ja koekuoren valvojan osoittamaan paikkaan. Edellisenä lukuvuonna hyväksytysti suoritettua opintojaksoa voi korottaa elokuussa. Koko oppimäärän arvosanaa voi korottaa opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija voi korottaa hylättyä ja hyväksyttyä opintojakson arvosanaa osallistumalla uudelleen kyseisen opintojakson opetukseen.

Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija voi lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat keskeisiltä tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijan tulee aina ennen muualla suoritettavia opintoja hakea päätös opintojen hyväksiluvusta lukion rehtorilta.

Koulusta eroaminen

Mikäli opiskelija haluaa erota Erkko-lukiosta kesken opintojensa, hänen tulee keskustella asiasta opinto-ohjaajan sekä rehtorin kanssa. Eroaminen on tehtävä kirjallisesti, ja opiskelijan on jätettävä eroanomus henkilökohtaisesti rehtorille. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut uudet opinnot. Lukiolaki 24 §: ”Opiskeluoikeutensa menettää myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja". Oppivelvollisen katsotaan menettäneen opiskeluoikeutensa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen.

 

Arviointi

Arvioinnin tulee olla monipuolista ja kannustavaa ja sen tulee tukea tavoitteellista oppimista.

Yleistä arvioinnista

Erkko-lukiossa arviointiperusteet esitellään opiskelijoille opintojakson alussa. Ne ovat nähtävillä myös opintojakson sähköisellä alustalla. Niistä on selkeästi havaittavissa, millaista näyttöä opintojakson tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Arviointiperusteissa on eritelty, mikä osa arvosanasta muodostuu sisältöosaamisesta, taitojen hallitsemisesta ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Formatiivinen arviointi tarkoittaa opintojakson aikana tapahtuvaa tietojen, taitojen ja osaamisen tason arviointia suhteessa jakson tavoitteisiin. Sen tehtävänä on antaa opiskelijalle tietoa, mitä hänen on tehtävä saavuttaakseen haluamansa tason.

Arvostelu eli summatiivinen arviointi tarkoittaa opintojakson arvosanan määrittämistä. Se perustuu edellä mainittuihin näyttöihin.

Palaute on opettajan opintojakson kuluessa opiskelijalle antamaa informaatiota siitä, kuinka hänen tulisi muuttaa toimintaansa, jotta hän voi saavuttaa omat opintojaksolle asettamansa tavoitteet.

Arviointiperiaatteiden toteutumista seurataan vuosittain koulun lukuvuosiarvioinnin yhteydessä

Opintojakson arviointi

Erkko-lukiossa opintojakson arvosana perustuu useaan erityyppiseen näyttöön. Niillä mitataan ja arvioidaan opiskelijan tietoja, taitoja ja työskentelyä suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Arviointiperusteissa on eritelty, mikä osa arvosanasta muodostuu sisältöosaamisesta, taitojen hallitsemisesta ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja millä näytöillä niitä voi osoittaa.

Opiskelija saa palautetta etenemisestään koko opintojakson ajan, kuitenkin viimeistään jakson puolivälissä. Palaute voi olla suullista tai kirjallista. Se sisältää ohjeita ja neuvoja, kuinka opiskelija voi saavuttaa opintojakson tavoitteet tavoittelemallaan tasolla.

Oppimisen tuen tarpeita huomioidaan mm. pidennetyllä koeajalla, luki-vaikeuksissa auttavilla välineillä, suullisilla näytöillä ja kevennetyllä arviointiasteikolla. Tuen tarve arvioidaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen ja rehtori tekee asiasta päätöksen.

Hylätyn opintojakson arvosanaa voi korottaa kerran. Mikäli opintojakso koostuu useammasta erikseen arvioitavasta moduulista, niin vain hylättyjä moduuleja voi korottaa.

Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa kerran, elokuussa järjestettävässä tilaisuudessa. Osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien suorittamista.

Keskeytynyt moduuli/opintojakso merkitään K-kirjaimella. Keskeytyminen voi johtua puuttuvista näytöistä tai poissaoloista, jotka estävät arvioinnin. Puuttuvat näytöt on täydennettävä jakson uusintapäivään mennessä. Mikäli moduulia/opintojaksoa ei voida arvioida, poistuu K-merkintä jakson uusintapäivän jälkeen ja moduuli/opintojakso on suoritettava lähiopetuksessa uudelleen.

Opintojakson ja oppimäärän arviointi

Oppiaineiden opintojaksojen alussa opettaja käy läpi opintojakson suunnitelman sekä selvittää ja antaa kirjallisesti opiskelijoille opintojakson arviointiperusteet. Arviointiperusteiden tarkka läpikäynti on osa opiskelijoiden ja opettajien oikeusturvaa. Osassa opintojaksoja arviointiperusteista sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pakolliset sekä valtakunnalliset valinnaiset arvostellaan numeroin, lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä. Koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista saa arvosanan tai suoritusmerkinnän opetussuunnitelman mukaisesti. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhteisestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain.

Keskeytyneestä opintojaksosta/moduulista annetaan arvosana K. Keskeytyneen opintojakson/ moduulin suoritukset on palautettava ennen kyseisen jakson uusintakuulustelua. Aineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Arvosanassa otetaan huomioon opiskelijan menestys koulukohtaisilla opintojaksoilla. Hylättyjen arvosanojen vaikutusta opintojen etenemiseen tulee seurata jaksoittain. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja joista voi olla hylättyjä opintoja enintään
2–5 opintopistettä 0 opintopistettä
6–11 opintopistettä 2 opintopistettä 
12–17 opintopistettä 4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä
Opintojakson/moduulin arvioimatta jättäminen

Opiskelijan on ilman eri pyyntöä toimitettava opettajalle puuttuvat suoritukset ja poissaolojen selvitykset viimeistään päättökoepäivänä. Opettaja ei anna opintojaksosta/moduulista arvosanaa, jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaksoa/moduulia opintosuunnitelman vaatimusten mukaisesti tai opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja. Jos opettaja ei saa suorituksia ja selvityksiä, opiskelijalle annetaan arvosanaksi K eli keskeytynyt. Keskeytyneen opintojakson/moduulin suoritukset ja poissaolojen selvitykset opiskelijan on ilman eri pyyntöä toimitettava opettajalle ennen jakson uusintakuulustelua. Muuten hän ei voi osallistua uusintakuulusteluun ja hän joutuu opiskelemaan opintojakson/moduulin uudestaan opetukseen osallistumalla.

Opettaja ei myöskään anna arvosanaa opintojaksosta/moduulista, jos poissaolojen määrä on niin merkittävä, ettei hän voi näytön puutteen vuoksi arvioida opintojaksoa/moduulia. Opettaja selvittää käytännön opintojakson alussa. Opiskelijan on oma-aloitteisesti otettava yhteyttä opettajaan, mikäli arvioimatta jättäminen on odotettavissa.

K-arvosana poistuu opiskelijan opintosuoritusrekisteristä seuraavan jakson aikana opettajan ilmoittaessa opintojakson/moduulin lopullisen arvosanan. Jos opettaja ei ilmoita opiskelijalle arvosanaa, K-arvosana poistetaan opintosuoritusrekisteristä.