Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu

 

Lukiokoulutus uudistuu

Uudessa lukiokoulutuksessa kursseista on tullut opintojaksoja, jotka kootaan moduuleista. Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. 

Myös opintopisteet ovat tulleet osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

Lukuvuodessa on viisi jaksoa.

 

Hyvä tietää lukio-opinnoista

Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat ovat opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Ohjausta ja opiskeluohjeita annetaan opinto-ohjauksen ja muiden aineiden oppitunneilla.

Lukio tekee parhaansa antaakseen opiskelijoilleen hyvät olosuhteet itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen opinnoissa. Hyviin tuloksiin pääsee vain jatkuvilla ponnistuksilla ja uutteralla, johdonmukaisella työllä.

Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (150 opintopistettä tai 75 kurssia), ylioppilastutkinto hyväksytyn arvosanan saamista ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun lukion päättötodistuksen saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Sen sijaan lukion päättötodistuksen saaminen ei ole riippuvainen ylioppilastutkinnosta. Kumpaakin varten täytyy valmistautua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelusuunnitelman tekemisessä. Opiskelusuunnitelmasi on 3 vuotta, mutta voit perustellusti pidentää sitä 3,5 tai 4 vuoteen opinto-ohjaajan kanssa. Opintojaksovalintojen (OPS 2021) ja kurssivalintojen (2016) muutoksia voit tehdä aina edellisen jakson päättöviikon alkuun saakka opinto-ohjaajan kanssa. Muutoksista tulee ensin keskustella aineenopettajan kanssa.

Opintojen suunnittelu ja valinnat

Lukio-opintojen sujuva suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet jaksoittaiseen työjärjestykseen lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita. Valtakunnallisten ja koulukohtaisten valinnaisten opintojaksojen myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

Opiskelijakohtaista suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja ylioppilastutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinto-ohjelmaan ja yo-tutkintoon kannattaa valita niitä aineita, jotka motivoivat eniten. Sisäisen motivaation löytyminen opiskeluun takaa hyvän tuloksen ja vie eteenpäin kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

Lukio-opintojen aikana tehdään kolme suunnitelmaa:

 • opiskelusuunnitelma
 • ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

Nämä kolme suunnitelmaa kytkeytyvät toisiinsa. Opinto-ohjelmaan sisällytetään ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisessa tarvittavia kursseja. Jatko-opinnot voivat vaatia tiettyjen aineiden oppimäärän osaamista ja tiettyjen kokeiden suorittamista ylioppilastutkinnossa.

Opiskelijan opinto-ohjelma perustuu lukiolle hyväksyttyyn opetusministeriön tuntijakoon (valtioneuvoston asetus 955/02). Kurssi-/Opintotarjottimesta ilmenevät lukuvuoden aikana tarjolla olevat opintojaksot/kurssit. Tuntikaavion mukaan valitut opintojaksot/kurssit sijoittuvat opiskelupäivän ja -viikon eri tunneille. Keväällä opiskelijat tarkistavat Wilman kautta seuraavan lukuvuoden opintojaksonsa/kurssinsa. Opintojaksoista/kursseista ja niiden sisällöistä saa tietoa koulun verkkosivuilta ja Wilmasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Opintotuki ja opintojen vähimmäismäärä

Opintotuen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja suorittaa vähintään 20 kurssia tai 40 opintopistettä lukuvuoden aikana (10 kurssia/20 opintopistettä syyslukukaudella ja 10 kurssia/20 opintopistettä kevätlukukaudella). Jakson työmäärän tulee olla vähintään kahdeksan suoritettua opintopistettä / neljä suoritettua kurssia.

Jos kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena ei enää tule 20 opintopistettä tai 10 kurssia / lukukausi, opintotuen saamikseksi riittää kaksi kirjoitettavaa ainetta kevään tai syksyn ylioppilastutkintokerralla.

Opetussuunnitelma LOPS2021

Erkko-lukio on nuorten jatkokoulutustarpeita palveleva koulu, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkaa peruskoulun jälkeisiä opintoja lähellä kotia. Se antaa ajan vaatimat taidot elämässä, työssä, opinnoissa ja globaalissa maailmassa selviämiseen. Opiskelija kasvaa maailmankansalaiseksi, joka ymmärtää oman vastuunsa kestävän kehityksen toteutumisesta. Koulu pyrkii antamaan työkalut mediakriittiseen ajatteluun ja auttaa nuorta näkemään tulevaisuutensa rohkeana, aktiivisena kansalaisena, jolla on tiedot ja taidot nähdä asioiden syy- ja seuraussuhteet maailmanlaajuisessa kehyksessä.

Erkko-lukion OPS2021 1.8.2021 alkaen

 

Aine- ja opintovalinnat sekä niiden muutokset

Lukio-opintojen minimimäärä on 150 opintopistettä tai 75 kurssia. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee valita vähintään 20 opintopistettä (10 kurssia), lisäksi robo-media- ja urheilulinjoilla on omat vähimmäisvaatimuksensa. Suositeltavaa on valita enemmän kuin vaadittava minimimäärä, esim. vähintään 154–160 opintopistettä (77-80 kurssia). Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden suositellaan ottavan vähintään 60 opintopistettä (30 kurssia) ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden 30 opintopistettä (15 kurssia), jos aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

Aine- ja opintovalinnat

Sähköinen ainevalintakortti täytetään lukioon haettaessa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään alustavat opintojaksovalinnat toukokuussa ja ne tulevat näkyviin Wilmaan kesäkuun lopussa opiskelupaikan varmistuttua. Jatkavat opiskelijat tekevät opinto-/kurssivalinnat seuraavalle lukuvuodelle Wilmassa helmikuussa erikseen ilmoitettavana aikana. Toukokuussa jatkavat opiskelijat voivat tarkistaa valintansa opinto/kurssitarjottimesta. Opinto-/kurssitarjotin on näkyvillä Wilmassa.

Opintovalintojen muuttaminen

Seuraavan jakson opintojakso-/kurssivalintoja voi muuttaa opinto-ohjaajan kautta kaksi viikkoa ennen jakson vaihtumista erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Jos opiskelija haluaa muuttaa opintojakso-/kurssivalintojaan, tulee opiskelijan keskustella etukäteen aineenopettajien kanssa. Mikäli aineenopettaja hyväksyy muutoksen, opintojakso-/kurssimuutokset tehdään opinto-ohjaajan kanssa.

Ainevalintojen ja oppimäärän muuttaminen

Valitessaan aineen opiskelija sitoutuu ottamaan sen aineen opintojaksoja/kursseja ilmoittamansa määrän. Jos opiskelija haluaa muuttaa ainevalintojaan (esimerkiksi pitkän matematiikan lyhyeen), hänen pitää keskustella aikeesta aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Pitkän matematiikan tai vieraiden kielten oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi. Lyhyen oppimäärän päättöarvosana pitkästä lyhyeen vaihdettaessa määräytyy pääsääntöisesti aineen lyhyen oppimäärän pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen/ syventävien kurssien mukaan.

Pitkän matematiikan oppimäärän hyväksytyt opintojaksot/kurssit lasketaan lyhyen matematiikan kokonaisopintopiste/-kurssimäärään. Seuraavat matematiikan opintojaksot/kurssit vastaavat sisällöiltään toisiaan:

OPINTOJAKSOT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2021) MUKAAN

 • MAA2→MAB2 
 • MAA3→MAB3
 • MAA6→MAB8
 • MAA8→MAB5
 • MAA9→MAB7

KURSSIT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2016) MUKAAN

 • MAA02→MAB02
 • MAA03→MAB03
 • MAA06→MAB07
 • MAA08→MAB04
 • MAA10→MAB05

Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia/syventäviä tai paikallisia muita valinnaisia/soveltavia opintojaksoja/kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintojaksoja/kursseja oppimäärää vaihtamatta. Hänen tulee kuitenkin noudattaa opintojaksojen/kurssien suositeltua suoritusjärjestystä. Tällöin kyseiset opintojaksot/kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän valinnaisiksi/syventäviksi tai paikallisiksi muiksi valinnaisiksi/soveltaviksi opintojaksoiksi/kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa.

Oppimäärää vaihdettaessa pitkän oppimäärän opintojaksojen/kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen/kurssien arvosanoiksi. Opintojakso-/kurssisuoritusta ei saa niistä pitkän matematiikan hylätyistä opintojaksoista/kursseista (arvosana 4 tai K), jotka eivät vastaa mitään lyhyen matematiikan opintojaksoa/kurssia. Kokonaisopintojakso-/kurssimäärään ei lasketa pitkän oppimäärän opintojaksoa/kurssia, jonka sisältö vastaa opiskelijan suorittaman lyhyen oppimäärän opintojakson/kurssin sisältöä.

Opiskelijan pyytäessä järjestetään ns. osaamistasotentti, jossa pitkästä matematiikasta siirtynyttä arvosanaa voi pyrkiä korottamaan lyhyen matematiikan vastaavan opintojakson/kurssin kokeella. Osaamistasotentistä sovitaan matematiikan opettajien kanssa. Osaamistasotenttiä voi anoa myös sellaiselle pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan siirretylle opintojaksolle/kurssille, jonka arvosana on neljä.

Ota aina yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet vaihtamassa matematiikan oppimäärää.

Oheisesta linkistä voit tulostaa matematiikan oppimäärän vaihdoslomakkeen.

/dataflow/erkkolukio2/files/media/matematiikka_oppimrnvaihdoslops2021_251.pdf

 

 

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojakso-/kurssisuositukset eri lukuvuosille on merkitty Opintojaksojen vuosiaikataululomakkeeseen.

Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Valintoja tehdessä on hyvä valita ensimmäisenä opintojaksot tai kurssit, joita tarjotaan vain kerran lukuvuodessa. Kielissä ja matematiikassa opintojaksot/kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Reaaliaineissa opiskellaan pääsääntöisesti opintojakso/kurssi 1 ensin ja sen jälkeen suositellaan yleensä numerojärjestystä.

OPS2021 mukaan opiskeleville kielissä ja matematiikassa on muodostettu useammasta moduulista opintojaksoja, jotka jatkuvat yli jaksojen.

Vuosiaikataulu LOPS2021
Vuosiaikataulu OPS2016

 

Opintojakso-/kurssitarjotin 

 

Lukuvuoden 2022-2023 opintojakso-/kurssitarjotin jaksoittain.

Opintojakso-/kurssitarjotin (27.6.2022)

Väliotsikko