Järjestyssäännöt

Erkko-lukion järjestyssäännöt

Yleinen käyttäytyminen

Opiskelija käyttäytyy asiallisesti kaikkia muita kohtaan ja antaa itselleen ja toisille opiskelu- ja työrauhan. Hän ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta eikä toiminnallaan aiheuta itselleen tai toiselle vaaraa. Ulkovaatteet ja -päähineet jätetään naulakkoon ja laukut naulakoiden alle tai ruokailun ajaksi niille merkittyihin paikkoihin. Opiskelija noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua. Opiskelija pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Portaissa ja käytävillä pitää voida kulkea vapaasti; niille ei ryhmittäydytä istumaan kulkua estävästi. Kulkuneuvot pysäköidään liikennemerkein osoitetuille paikoille. Roskien paikka on roskakorissa.

 

Oppitunnit

Oppitunneille saavutaan ajoissa - se on kohteliasta toisia kohtaan. Laukkujen paikka luokassa on pulpetin naulassa tai lattialla. Siivoojien työtä helpottaa, kun pulpeteille ja luokkaan ei jää roskia eikä epäjärjestystä.

 

Mobiililaitteiden käyttö koulussa

Mobiililaitteiden (puhelin, tablet-laite, kannettava tietokone) käyttö opiskelun apuna on suotavaa. Viihdekäyttö ja pelaaminen ei sen sijaan ole sallittua oppitunneilla. Laitteiden käyttö ei saa häiritä oppituntia tai estää opiskelijan omaa oppimista. Koulu ei vastaa laitteiden kunnosta tai säilytyksestä. Mahdollisten vahinko- tai varkaustapausten varalle opiskelijan on itse otettava vakuutus.

 

Väli- ja vapaatunnit

Aula on sisustettu vapaa-ajan viettoa varten. Kalusteet pidetään järjestyksessä ja tavarat paikoillaan. Keittiöpäädyn katos ja yleinen jalkakäytävä Koulutien ylittävän suojatien kohdalla eivät ole sopivia paikkoja oleskeluun. Kaikki työyhteisön jäsenet on vakuutettu tapaturman varalta. Vakuutus on voimassa koulumatkoilla ja kouluaikana – ei vapaatunneilla poistuttaessa koulun alueelta.

 

Myöhästyminen

Kesken tunnin saapuminen häiritsee. Tällöin pyydetään anteeksi ja selvitetään syy. Mikäli opettaja ei saavu oppitunnille eikä hän ole etukäteen ilmoittanut asiasta, oppilaat pyytävät naapuriluokan opettajaa avaamaan oven. Päivänavaus (klo 9.45-9.50) on esitystilanne, jota ei ole sopivaa keskeyttää. Luokkaan voi pyrkiä sen päätyttyä. Myöhästymiset vaikuttavat jatkuvan näytön kautta kurssiarvosanaan, mikäli niitä on enemmän kuin 3 kpl.

 

Poissaolot

Kaikkiin poissaoloihin on oltava hyväksytty syy. Hyväksyttävät poissaolon syyt koulussamme ovat opettajan tai rehtorin myöntämä lupa, huoltajan allekirjoittama kirjallinen todistus poissaolon syystä, terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus sairaudesta ja yli 18-vuotiailla, joilla ei ole huoltajaa, rehtorin lupa. Epäselvissä tapauksissa rehtorin tulkinta on ratkaiseva. Autokoulun ajotunnit eivät ole hyväksyttävä syy. Tutkinto (kirjallinen ja ajo), simulaatioajo, käsittelykoe ja liukkaan kelin harjoittelu ovat hyväksyttäviä syitä, joihin on anottava poissaololupa.

Jokainen poissaolo on selvitettävä Wilman kautta tai opinto-oppaan yhteydessä olevalla poissaolojen seurantalomakkeella ao. opettajalle. Opettaja ei anna arvosanaa kurssista, jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja tai muuten poissaolojen määrä on niin merkittävä, ettei hän voi näytön puutteen vuoksi arvioida kurssia. Tästä opettaja antaa ohjeen jokaisen kurssin alussa.

Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (enintään viisi päivää) tai rehtori. Jokainen pitää kirjaa omista poissaoloistaan. Poissaolleen opiskelijan on suoritettava kyseisten oppituntien tehtävät.

 

Ruokailu

Ruokarauha on jokaisen oikeus. Oma pöytäpaikka jätetään siistiksi ja tuoli nostetaan paikoilleen. Nämä ovat hyviä esimerkkejä nuoremmille ja helpottavat henkilökunnan työtä.

 

Koulun juhlat ja teemapäivät

Lukiossa on useita perinteikkäitä juhlia, joiden tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle ja tuoda miellyttäviä kokemuksia koulun arkeen. Juhlat ovat kaikille yhteisiä. Ne ohittavat lukujärjestyksen, eli niihin saavutaan, vaikkei oppituntia juuri silloin olisikaan. Hyvään käytökseen kuuluu tilanteeseen sopiva pukeutuminen. Ohjelmaan osallistuminen - niin pyydettäessä - on kohteliasta, samoin kuin aplodien antaminen. Juhlasta poistutaan vasta esityksen päätyttyä.

 

Koeviikko ja ylioppilaskirjoitukset

Koeviikon kokeista poistutaan opettajan ilmoittaman ajan kuluttua opettajan ohjeen mukaan. Kokeesta poistuttua on syytä muistaa, että sinne vielä jääneet tarvitsevat työrauhan. Paras paikka oleskeluun ennen ruokailua on tällöin aula. Käytävillä liikutaan hiljaa. Kokeissa käytetään vain koulun antamia vastauspapereita. Mobiililaitteiden käytöstä kokeessa antaa opettaja koekohtaisen ohjeen. Opiskelijan tulee tuoda oma tietokone koetilaisuuteen ja osata käynnistää se kulloiseenkin koejärjestelmään. Ylioppilaskirjoitusten järjestelyistä rehtori antaa erilliset ohjeet.

 

Tupakointi ja päihteet

Erkko-lukiossa noudatetaan tupakkalakia. Tupakointi ja tupakanomaisten tuotteiden (mm. sähkötupakka, nuuska) käyttö koulussa ja koulun tapahtumissa ja muissa oppimisympäristöissä on kielletty. Koulussa ja koulun tapahtumissa ja muissa oppimisympäristöissä ei saa pitää hallussaan huumaavia aineita tai alkoholia eikä esiintyä niiden vaikutuksen alaisena.

 

Kurinpito ja rangaistukset

Opettaja voi poistaa tuntia häiritsevän oppilaan luokasta lopputunnin ajaksi turvatakseen muille työrauhan. Opiskelija voidaan turvallisuussyistä lukiolain 26 ja 26a§:n perusteella erottaa enintään kolmeksi päiväksi. Opiskelijalle voidaan antaa häiritsevästä käyttäytymisestä, suoritusohjeiden ja järjestyssääntöjen rikkomuksista kirjallinen varoitus. Jos edellä mainitut rikkomukset ovat toistuvia tai luonteeltaan vakavia, opiskelija voidaan erottaa määräajaksi koulusta. Rahapelit ja vedonlyönti on koulussa kielletty. Vilpin takia (esim. koevilppi, toisen tutkielman tai kirja-arvioinnin hyväksikäyttö, suora lainaus Internetistä lähdettä mainitsematta) kurssi jätetään opettajan ja rehtorin niin päättäessä kokonaan arvioimatta. Opiskelijalla on mahdollisuus kurssin suorittamiseen omassa koulussa käymällä vastaava kurssi uudestaan.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Opettajalla ja/tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, säilytystila ja vaatteet em. vaarallisten esineiden löytämiseksi ja takavarikoida esineet lukiolain 26d-g§:n nojalla.

 

Soveltaminen ja tarkoitus

Nämä säännöt koskevat kaikkia Erkko-lukiossa työskenteleviä, kun he ovat työjärjestyksen mukaisilla oppi- ja vapaatunneilla tai koulun muissa tilaisuuksissa ja muissa oppimisympäristöissä. Säännöt on laadittu eri tahojen yhteistyönä, ja niiden tarkoitus on parantaa viihtyvyyttä sekä taata koulutyön sujuvuus. Koulun alue on lukion tontti.

 

Suhde lainsäädäntöön

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.