Robo-medialinja

Robo-medialinja

Robo-medialinjalla voi suuntautua joko tietotekniikkaan ja robotiikkaan tai viestintään.Sillä voi keskittyä robotiikan ja mediatekniikan erikoiskursseihin. Ne antavat hyvät valmiudet alojen jatko-opintoihin. Robo-medialinjalle otetaan 15 opiskelijaa.

 

Robo-medialinjan kurssit

Valintaperusteet

Robo-medialinjalle valitaan enintään 15 opiskelijaa, ja valinnassa painotetaan perusasteen päättötodistuksen käsityön ja kuvataiteen arvosanoja. Linjalle haetaan yhteishaussa 18.2.-10.3.2020 (Opintopolku.fi). Linjalle ei järjestetä pääsykoetta. Painotettu keskiarvo oltava vähintään 7,0.

 

 

Robo-medialinja

Erkko-lukion robo-medialinja on koulun oman painopistealueen mukainen lukio-opintojen suuntautumisvaihtoehto. Robo-medialinjalle valitut opiskelijat opiskelevat normaalit lukio-opinnot ja keskittyvät niiden ohella robotiikan ja/tai median opintoihin.

Linjalaiset opiskelevat yhden yhteisen kurssin (RMV01) ja valitsevat neljä kurssia linjan tarjonnasta, joiden lisäksi opiskelija voi valita haluamansa määrän valinnaisia linjan kursseja.

Linjan kursseja voivat valita muutkin kuin linjalle hakeutuvat opiskelijat, mutta linjalaiset sijoitetaan aina ennen muita kurssien ryhmiin.

Vuosittain linja tekee yhteisen opintokäynnin. Linjalaisilla on mahdollisuus toisena tai kolmantena opiskeluvuonna viikon mittaiseen harjoittelujaksoon, joka vastaa omaa kiinnostusta.

 

RMV01 Digitaalinen kansalainen (kaikille pakollinen)

Peruskurssi, jolla tutustutaan yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin digitaalisessa maailmassa sekä median pääperiaatteisiin.

Kurssin painopistealueita ovat mm.

 • tietosuoja, lähdesuoja
 • median säännöstö
 • mainonta
 • mediakonsernit
 • trollaus
 • digitekniikka ja yksityisyys
 • kyberturvallisuus

 

Kurssiin liittyy 1-2 tutustumiskäyntiä mediataloihin.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV02 Tietotekniikan perusteet

Tavoitteet:

 • hallitsee tietokoneen käytön perusvalmiudet
 • tutustuu koulun tietokonelaitteistoon sekä käytössä oleviin työvälineohjelmiin
 • tekstinkäsittelyn perusteet
 • taulukkolaskennan alkeet
 • kuvankäsittelyn, esitysgrafiikan ja internetin perusopastus
 • pilvipalveluiden käyttö opiskelun apuvälineenä

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV03 Robotiikan alkeet

Robotiikka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppiainerajojen ylittämiseen opiskelussa. Ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen tukee matematiikan opetusta, toisaalta valo-oppi, äänioppi, kitka ja voima tukevat hyvin fysiikan opetusta.

Kun robotiikan perusteet ovat halussa, voidaan taitoja soveltaa erilaisissa eheyttävissä projekteissa, esimerkiksi eri robotiikkakilpailuissa.

Lukiossamme voi tutustua joko VEX Robotics IQ tai LEGO Mindstorms EV3 robotteihin.

Tavoitteet:

 • osaa rakentaa robotin
 • hallitsee robottiohjelmoinnin perusteet (tietotyypit, silmukat, haarautumiset,…)

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV04 Valokuvaus

Valokuvauskurssilla opetellaan valokuvauksen perustaitoja ja ne jo hallitseva syventää osaamistaan. Kurssilla harjoitellaan kuvaamaan järjestelmäkameralla ja luomaan kuviin viestinnällisiä sisältöjä.   Harjoitustöissä otettuja kuvia hyödynnetään koulun julkaisuissa ja näyttelyissä.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV05 Videokuvaus

Tavoitteena on oppia käyttämään yleisimpiä digitaalisen median tuotantolaitteita: videokameroita, editointiohjelmia sekä kuvauskopteria osana hyvälaatuisen dokumenttielokuvan valmistusprosessia. Tutustutaan kuvauksen säännöstöön sekä käsikirjoittamiseen. Kurssiin kuuluu tutustuminen mediatuotannon koulutukseen tai yritystoimintaan.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV06 Kymmensormijärjestelmä

Näppäimistön hallinta kuuluu tänä päivänä kansalaisen perustaitoihin.
Kymmensormijärjestelmän avulla näppäimistöä voi hallita vaivattomasti katsomatta sormiin. Tekstin tuottaminen on nopeampaa ja asiasisältöön keskittyminen helpottuu. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten myötä vaivaton näppäimistön hallinta korostuu entisestään.
 
Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV07 Mediatekniikka ja sisällöntuotanto

Tavoitteena on oppia tuottamaan uutisluontoista materiaalia sosiaalisen median kanaville. Pääkohteina ovat koulun lukuvuoden eri tapahtumat. Myös koulun vuosikertomukseen ja vuosikirjaan tuotetaan materiaalia. Osallistuminen edellyttää perustaitoja video- ja valokuvauksessa. Kurssilla opitaan uutisen tekemisen pääperiaatteet sekä erilaisten sähköisten julkaisualustojen käyttö.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV08 Ääni- ja valotekniikka

Tavoitteena on oppia käyttämään esitysteknisiä laitteita sekä tuottamaan valaistus ja äänentoisto erilaisiin tapahtumiin. Pääkohteina ovat koulun lukuvuoden eri tapahtumat. 

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV09 Arduino

Kurssilla voidaan käyttää kurssimateriaaleina mehackit:in kurssia Elektroniikka ja ohjelmointi Arduinolla. Kurssimateriaalit ovat kaikille avoimia ja ilmaisia, mutta vaativat kirjautumisen.

Arduino-kurssi on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan. Kurssi tuo opiskelijoille luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla hauskaa, inspiroivaa teknologiakasvatusta nuorille. Kurssi perustuu käytännönläheisiin sisältökokonaisuuksiin, joiden pääpaino on omien projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Arduino-kurssi on vasta-alkajille suunnattu, eikä kurssilla suoriteta laajoja tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Kurssin keskeinen tavoite on tarjota lukiolaisille kokemuksia teknologian rakentajana ja auttaa ohjaamaan lukioikäiset teknologiaharrastuksen pariin.

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV10 Ohjelmointi 1 

Kurssin tavoitteena on oppia algoritmista ajattelua, järjestelmällistä ja kurinalaista ohjelmointitekniikkaa. Kurssilla tutustutaan Java-ohjelmointikieleen. Kurssilla käytettään sellaista ohjelmointiympäristöä, jonka opiskelijat asentavat laillisesti ja ilmaiseksi omalle tietokoneelleen. Kurssin pohjana käytettään MOOC.fi:n ohjelmoinnin MOOC kurssia.

Tavoitteet: suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida perusrakenteet sisältävän ohjelman noudattaen hyvää ohjelmointitapaa, riippumatta ohjelmointi kielestä.

 • Tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteistä muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet.
 • Ymmärtää vuokaavioiden idean ja osaa piirtää vuokaavioita annetusta ohjelmasta.
 • Tuntee käsitteen merkkijono ja osaa käsitellä merkkijonoja (erit. vertailu). Tuntee listarakenteen ja osaa lisätä ja poistaa listalla olevia alkioita.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV11 Digitaalinen julkaiseminen (kuvankäsittely ja taitto)

Kurssilla opetellaan tuottamaan sähköisiä ja printtijulkaisuja; esitteitä, lehtisiä ja vuosikertomuksia.  Harjoitustöiden avulla opetellaan julkaisuissa tarvittavat taiton, graafisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusteet. Kurssilaiset tuottavat julkaisuja koulun tarpeisiin. 

Opitaan InDesignin perusteet. Tuotetaan koulun vuosikertomus ja koulun vuosikirja.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV12 AI - tekoälyn perusteet

Tekoälyn perusteet on verkkokurssi, joka on suunnattu kaikille, jotka haluavat tietää, mitä tekoäly on, mitä tekoälyllä voi (ja ei voi) tehdä ja miten tekoäly vaikuttaa elämäämme. Syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja et tarvitse. Kurssin pohjana käytettään MOOC.fi:n AI:n MOOC kurssia.

Tavoitteet:

 • ymmärrät tekoälyn keskeisimmät vaikutukset
 • pystyt arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti
 • osaat keskustella tekoälystä ja määritellä, mitä se on
 • osaat kertoa menetelmistä, jotka mahdollistavat tekoälyn.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV13 Ohjelmointi 2 

Jatkoa Ohjelmointi 1 kurssille

Tavoitteet:

 • Tuntea käsitteet olio, konstruktori ja olion metodit.
 • Ymmärtää alkeis- ja viittaustyyppisten muuttujien erot.
 • Tuntee käsitteen tiedosto.
 • Osaa lukea tietoa erilaisista tietolähteistä.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV14 Äänituotanto

Tavoitteena on oppia radio-ohjelman tekemisen perustaidot ja tutustua alan ammatteihin. Mahdollisuuksien mukaan käytetään alan ammattilaislaitteita ja –studioita. Kurssilaiset tekevät oman, lyhyen radiojutun.

Arviointi: Suoritusmerkintä. 

 

RMV15 Robo-median työkurssi

Eri vuositasoille hajautettu kurssi, johon sisältyy työharjoittelu tai robotiikan opiskelijatutorointi, linjalaisten hoitamat kurssien ulkopuoliset tehtävät, projektit, vierailukäynnit ja esittelytilaisuudet.

Vähimmäisvaatimukset kurssin suorittamiseksi:

 • työharjoittelu tai robotiikan opiskelijatutorointi
 • osallistuminen vähintään yhdelle linjan opintomatkalle
 • osallistuminen vähintään yhteen muuhun linjaan liittyvän koulun tapahtuman toteutukseen esim. linjan esittely yhdeksännen luokan oppilaille tai koulun tilaisuuden dokumentointi, mikäli tehtävä ei liity johonkin muuhun kurssiin
 • itsenäinen robomediaan liittyvä projekti esim. videokuvauksen hoitaminen omassa lähipiirissä, julkaistun lehtikirjoituksen laatiminen tai koulun ulkopuolisen tahon tilaama työ

Opiskelija kerää itse työpäiväkirjaan merkinnät kurssiin vaadittavista tapahtumista. Työpäiväkirja jaetaan opiskelujen alussa kaikille linjan opiskelijoille.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV16 VEX EDR

Jatkoa Robotiikan ja ohjelmoinnin alkeet kurssille. Opetellaan ohjelmoimaan robottia C++ kielellä.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

 

RMV 17 Elokuvaelämyksiä

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti elokuvakulttuurin merkkiteoksiin katselemalla eri kulttuurialueiden, aikakausien, lajityyppien ja eri ohjaajien tuotantoa.  Katsottavista elokuvista laaditaan esittelyt ja opetellaan arvioimaan elokuvia suullisesti ja kirjallisesti.  

Kurssilla tutustutaan myös elokuva-alan ajankohtaisiin tapahtumiin ja käytetään apuna asiantuntijavierailuja.
Kurssista saa suoritusmerkinnän aktiivisen osallistumisen ja tehtyjen harjoitustöiden perusteella. 

Arviointi: Suoritusmerkintä

 

RMV18 Median lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista.

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

Median lukiodiplomi suoritetaan opetushallituksen vuosittain antamien ohjeiden mukaan. Diplomityötä aloittaessaan opiskelijalla tulee olla pohjana vähintään neljä mediaan liittyvää lukioaikana suoritettua kurssia.

 

Viestintälinja lv 18-19

Erkko-lukion viestintälinja on koulun oman painopistealueen mukainen lukio-opintojen suuntautumisvaihtoehto. Viestintälinjalle valitut opiskelijat opiskelevat normaalit lukio-opinnot ja keskittyvät niiden ohella viestintäopintoihin.

Viestintälinjalaiset opiskelevat viisi pakollista mediakurssia , joiden lisäksi opiskelija voi painottaa viestintäopintojaan valinnaisilla
kursseilla haluamaansa suuntaan. Kaikki linjalaiset tekevät mediadiplomin. Viestintäkursseja voivat valita muutkin kuin linjalle
hakeutuvat opiskelijat, mutta linjalaiset sijoitetaan aina ennen muita viestintäkurssien ryhmiin.

Viestintälinjallakin opiskelija opiskelee vähintään 75 lukiokurssia. Opiskelijan on suoritettava valtakunnallisista kursseista vähintään 47-51 pakollista ja vähintään 10 syventävää kurssia. Opiskelija ei siis voi jättää pois tai korvata viestintäopinnoilla lukion pakollisia tai syventäviä kursseja.

Linjalaisilla on toisena opiskeluvuonna viikon mittainen harjoittelujakso mediatalossa, joka vastaa omaa kiinnostusta. Paikkoja
ovat olleet esim. Radio Helsinki, Yleisradio, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat ja mainostoimistot.

Diplomit

Median lukiodiplomilla voi osoittaa osaamistaan videon, verkkoviestinnän, printtimedian tai valokuvauksen keinoin. Diplomityöstä on usein hyötyä alan jatko-opintoihin pyrittäessä.

Pakolliset kurssit

Median maailma (VIV01): Peruskurssi, jolla tutustutaan median eri osa-alueisiin ja vieraillaan mediataloissa.
Uutistoimitus (VIV02): Kurssilla toimitetaan koulun lehteä ja tutustutaan uutistoimittajan työhön. 
Videotyöpaja (VIV03): Kurssilla tuotetaan yksin tai pareittain oma lyhytelokuva. Käytännön töiden avulla harjoitellaan kameran ja editointiohjelman käyttöä. Elokuvat julkaistaan koulun YouTube-kanavalla. 
Valokuvatyöpaja (VIV04): Opitaan digitaalisen ja perinteisen valokuvauksen tärkeimmät perusteet, joilla pärjää harjoitteluissa sekä saa laadukasta jälkeä kotioloissakin. 
Median lukiodiplomi (VIV09): Viimeisenä vuonna tehtävä itsenäinen päättötyö. 

Valinnaiset kurssit

Elokuvaelämyksiä (VIV05)

Kuvankäsittely ja julkaisut (ATV03)

Radiotyöpaja (VIV07)

Työkurssi (VIV08)

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄIS07)

Osallisena mediassa (KUS03)

Musiikki viestii ja vaikutta (MUS04)

Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TAV01)

Taidetta kaikilla aisteilla (TAV02)

Ilmaisutaito (ITV01)