Robo-medialinja

Robo-medialinja

Robo-medialinjalla voi suuntautua joko tietotekniikkaan ja robotiikkaan tai viestintään. Sillä voi keskittyä robotiikan ja mediatekniikan erikoiskursseihin. Ne antavat hyvät valmiudet alojen jatko-opintoihin. Robo-medialinjalle otetaan 15 opiskelijaa.

Erkko-lukion robo-medialinja on koulun oman painopistealueen mukainen lukio-opintojen suuntautumisvaihtoehto. Robo-medialinjalle valitut opiskelijat opiskelevat normaalit lukio-opinnot ja keskittyvät niiden ohella robotiikan ja/tai median opintoihin.

Linjalaiset opiskelevat yhden yhteisen opintojakson (RMV01) ja valitsevat neljä opintojaksoa linjan tarjonnasta, joiden lisäksi opiskelija voi valita haluamansa määrän valinnaisia linjan opintoja.

Linjan opintojaksoja voivat valita muutkin kuin linjalle hakeutuvat opiskelijat, mutta linjalaiset sijoitetaan aina ennen muita opintojaksojen ryhmiin.

Vuosittain linja tekee opintokäyntejä. Linjalaisilla on mahdollisuus toisena tai kolmantena opiskeluvuonna omaa kiinnostusta vastaavaan harjoittelujaksoon.

Robo-medialinjan kurssit
Robo-medialinjan valintaperusteet

Robo-medialinjalle valitaan enintään 15 opiskelijaa, ja valinnassa painotetaan perusasteen päättötodistuksen käsityön ja kuvataiteen arvosanoja. Linjalle haetaan yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 (Opintopolku.fi). Linjalle ei järjestetä pääsykoetta. Painotettu keskiarvo oltava vähintään 7,0.

Robo-medialinjan opintojaksojen sisällöt

RMV01 Digitaalinen kansalainen (kaikille pakollinen), 2 op.

Tavoitteet

Tutustutaan yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin digitaalisessa maailmassa sekä median pääperiaatteisiin.

Keskeiset sisällöt

Opintojakson painopistealueita ovat mm. tietosuoja, lähdesuoja, median säännöstö, mainonta, mediakonsernit, trollaus, digitekniikka ja yksityisyys sekä kyberturvallisuus. Opintoihin liittyy 1-2 tutustumiskäyntiä mediataloihin.

Laaja-alainen osaaminen

Yhteiskunnallinen osaaminen

Yhteiskunnallista osaamista syvennetään pohtimalla median arvoja ja merkityksiä. Opiskelijoita rohkaistaan ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Opiskelijat perehtyvät myös oikeudellisesti suojeltuihin etuihin, kuten tekijänoikeuksiin, sananvapauteen ja yksityisyyteen.

Monitieteinen ja luova osaaminen

Opintojakso kehittää opiskelijan monilukutaitoa digiajassa vahvistamalla hänen kykyään valita, tulkita kriittisesti ja soveltaa tutkimuspohjaista tietoa. Se vahvistaa yhteiskunnallisia ja kriittisiä teksti- ja argumentointitaitoja.

Opintojakson arviointi

Harjoitustehtävien tekeminen hyväksytysti ja osallistuminen opintomatkoihin. Arviointi: hyväksytty/ hylätty.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille robo-medialinjalaisille. Opintojakso ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi.

RMV02 Tietotekniikan perusteet, 2 op.

Tavoitteet

Tietokoneen käytön perusvalmiuksien hallinta sekä koulun tietokonelaitteistoon ja käytössä oleviin työvälineohjelmiin tutustuminen

Keskeiset sisällöt

Tekstinkäsittelyn perusteet, taulukkolaskennan alkeet, kuvankäsittelyn, esitysgrafiikan ja internetin perusopastus sekä pilvipalveluiden käyttö opiskelun apuvälineenä

Opintojakson arviointi

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Arviointi: hyväksytty/hylätty

RMV03 Robotiikan alkeet, 2 op.

Tavoitteet

Opetellaan rakentamaan robotti ja hallitaan robottiohjelmoinnin perusteet (tietotyypit, silmukat, haarautumiset)

Keskeiset sisällöt

Lukiossamme voi tutustua joko VEX Robotics IQ tai LEGO Mindstorms EV3 robotteihin. Opintojakso on hajautettu.

Laaja-alainen osaaminen

Monitieteinen ja luova osaaminen

Robotiikka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppiainerajojen ylittämiseen opiskelussa. Ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen tukee matematiikan opetusta, toisaalta valo-oppi, äänioppi, kitka ja voima tukevat hyvin fysiikan opetusta.

Vuorovaikutusosaaminen

Kun robotiikan perusteet ovat halussa, voidaan taitoja soveltaa erilaisissa eheyttävissä projekteissa, esimerkiksi eri robotiikkakilpailuissa.

Opintojakson arviointi

Harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

RMV04 Valokuvaus 2 op.

Tavoitteet

Opetellaan valokuvauksen perustaitoja ja ne jo hallitseva syventää osaamistaan.

Keskeiset sisällöt

Harjoitellaan kuvaamaan järjestelmäkameralla ja luomaan kuviin viestinnällisiä sisältöjä. Harjoitustöissä otettuja kuvia hyödynnetään koulun julkaisuissa ja näyttelyissä.

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutusosaaminen

Opinnot kehittävät yhteistoiminnallisia taitoja taiteelle ominaisen kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Erilaisten kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen kuvien analysoinnissa, arvioinnissa ja tuottamisessa luo valmiuksia merkitysten jakamiselle ja niistä keskustelemiselle.

Opintojakson arviointi

Aktiivinen osallistuminen oppitunneille. Harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Opintojakson vapaa kuvaus

Valokuvaustehtäviä tehdään pääasiassa vaihtuvissa ryhmissä työskennellen ja ryhmän jäseniä kuvaten. Opintojakso ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi.

RMV05 Videokuvaus, 2 op.

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia käyttämään yleisimpiä digitaalisen median tuotantolaitteita: videokameroita, editointiohjelmia sekä kuvauskopteria osana hyvälaatuisen dokumenttielokuvan valmistusprosessia.

Keskeiset sisällöt

Tutustutaan kuvauksen säännöstöön sekä käsikirjoittamiseen. Kurssiin kuuluu tutustuminen mediatuotannon koulutukseen tai yritystoimintaan.

Laaja-alainen osaaminen

Hyvinvointiosaaminen

Opinnot tukevat opiskelijan hyvinvointiosaamista kuvailmaisuun sisältyvien aistinautintojen, tunteiden ja henkilökohtaisten merkitysten avulla. Opiskelijoita kannustetaan etsimään heitä itseään kiinnostavia ilmaisun tapoja.

Opintojakson arviointi

Hyväksytysti suoritetut tehtävät. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

RMV06 Mediatekniikka ja sisällöntuotanto, 2 op.

RMV06 Mediatekniikka ja sisällöntuotanto, 2 op.

Tavoitteet

Opetellaan uutisen tekemisen pääperiaatteet sekä julkaisuissa tarvittavat taiton, graafisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusteet.

Keskeiset sisällöt

Opetellaan tuottamaan materiaalia koulun sosiaalisen median kanaville ja printtijulkaisuihin, kuten esitteisiin, lehtisiin ja vuosikertomukseen. Pääkohteina ovat koulun lukuvuoden tapahtumat. Osallistuminen edellyttää perustaitoja video- ja valokuvauksessa.

Laaja-alainen osaaminen

Yhteiskunnallinen osaaminen

Opiskelijoita rohkaistaan ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Opiskelijat perehtyvät myös oikeudellisesti suojeltuihin etuihin, kuten tekijänoikeuksiin, sananvapauteen ja yksityisyyteen.

Monitieteinen ja luova osaaminen

Opintojakson arviointi

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Opintojakso ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi.

RMV07 Elokuvaelämyksiä, 2 op.

Tavoitteet

Opetellaan arvioimaan elokuvia suullisesti ja kirjallisesti.

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti elokuvakulttuurin merkkiteoksiin katselemalla eri kulttuurialueiden, aikakausien, lajityyppien ja eri ohjaajien tuotantoa. Katsottavista elokuvista laaditaan esittelyt ja opetellaan arvioimaan elokuvia suullisesti ja kirjallisesti. Opintojaksolla tutustutaan myös elokuva-alan ajankohtaisiin tapahtumiin ja käytetään apuna asiantuntijavierailuja. Opintojakso tarjotaan joka kolmas vuosi.

Laaja-alainen osaaminen

Monitieteinen ja luova osaaminen

Opiskelijat hyödyntävät eri taiteen- ja tieteenalojen näkökulmia tulkitessaan visuaalista kulttuuria.

Hyvinvointiosaaminen

Opinnot tukevat opiskelijan hyvinvointiosaamista elokuvakuvailmaisuun sisältyvien aistinautintojen, tunteiden ja henkilökohtaisten merkitysten avulla.

Opintojakson arviointi

Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän aktiivisen osallistumisen ja tehtyjen harjoitustöiden perusteella. Opintojakso ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi.

RMV08 Arduino, 2 op.

Tavoitteet

Opintojakson keskeinen tavoite on tarjota lukiolaisille kokemuksia teknologian rakentajana ja auttaa ohjaamaan lukioikäiset teknologiaharrastuksen pariin.

Keskeiset sisällöt

Arduino-opintojakso on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan. Se tuo opiskelijoille luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla hauskaa, inspiroivaa teknologiakasvatusta nuorille. Opinnot perustuvat käytännönläheisiin sisältökokonaisuuksiin, joiden pääpaino on omien projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arduino-opintojakso on vasta-alkajille suunnattu, eikä sillä suoriteta laajoja tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin.

Laaja-alainen osaaminen

Monitieteinen ja luova osaaminen

Opintojaksossa opitut taidot linkittyvät suunnitteluun, ohjelmointtiin, sähköoppiin ja käden taitoihin. Opintojaksolla tehtävä projektityö tehdään pienryhmissä, jolloin opiskelijoiden erilaisia vahvuuksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti.

Opintojakson arviointi

Opintojakson aikana on palautettavia osasuorituksia ja tehtäviä sekä projektityö. Osasuoritukset, tehtävät ja projektityö on suoritettava hyväksytysti.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

RMV09 Ohjelmointi 1, 2 op.

Tavoitteet

Opetellaan algoritmista ajattelua, järjestelmällistä ja kurinalaista ohjelmointitekniikkaa. Tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida perusrakenteet sisältävä ohjelma noudattaen hyvää ohjelmointitapaa, riippumatta ohjelmointikielestä. Opetellaan tuntemaan ohjelmoinnin peruskäsitteistä muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet. Opiskelija oppii ymmärtämään vuokaavioiden idean ja osaa piirtää vuokaavioita annetusta ohjelmasta. Opiskelija oppii tuntemaan käsitteen merkkijono ja osaa käsitellä merkkijonoja (erit. vertailu). Opiskelija oppii tuntemaan listarakenteen ja osaa lisätä ja poistaa listalla olevia alkioita. 

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla tutustutaan Java-ohjelmointikieleen. Opintojaksolla käytetään sellaista ohjelmointiympäristöä, jonka opiskelijat asentavat laillisesti ja ilmaiseksi omalle tietokoneelleen. Opintojakson pohjana voidaan käyttää MOOC.fi:n ohjelmoinnin MOOC kurssia. Osittain verkko-opetus

Opintojakson arviointi

Arviointi: suoritusmerkintä.

RMV10 AI - tekoälyn perusteet, 2 op.

Tavoitteet

Ymmärtää tekoälyn keskeisimmät vaikutukset, pystyy arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti, osaa keskustella tekoälystä ja määritellä, mitä se on sekä osaa kertoa menetelmistä, jotka mahdollistavat tekoälyn.

Keskeiset sisällöt

Tekoälyn perusteet on verkkossa suoritettava opintojakso, joka on suunnattu kaikille, jotka haluavat tietää, mitä tekoäly on, mitä tekoälyllä voi (ja ei voi) tehdä ja miten tekoäly vaikuttaa elämäämme. Syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja et tarvitse. Opintojakson pohjana käytettään MOOC.fi:n AI:n MOOC kurssia.

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

RMV11 Ohjelmointi 2, 2 op.

Tavoitteet

Tuntea käsitteet olio, konstruktori ja olion metodit, ymmärtää alkeis- ja viittaustyyppisten muuttujien erot, tuntea käsitteen tiedosto sekä osata lukea tietoa erilaisista tietolähteistä.

Keskeiset sisällöt

Jatkoa Ohjelmointi 1 opintojaksolle. Opintojen pohjana voidaan käyttää MOOC.fi:n ohjelmoinnin MOOC kurssia. Osittain verkko-opetus.

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

RMV12 VEX V5, 2 op.

Keskeiset sisällöt

Jatkoa Robotiikan alkeet -opintojaksolle. Opetellaan ohjelmoimaan robottia joko Python tai C++ kielellä. Mahdollistaa osallistumisen V5-kilpailuihin.

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

RMV13 Robo-median itsenäinen työskentely ja projektit, 2 op.

Tavoitteet

Tuetaan opiskelijan harrastuneisuutta ja omaehtoista työskentelyä robotiikan ja median alan tehtävissä.

Keskeiset sisällöt

Eri vuositasoille hajautettu opintojakso, johon sisältyy työharjoittelu tai robotiikan opiskelijatutorointi, linjalaisten hoitamat muiden opintojaksojen ulkopuoliset tehtävät, projektit, vierailukäynnit ja esittelytilaisuudet.

Laaja-alainen osaaminen

Yhteiskunnallinen osaaminen

Vuorovaikutusosaaminen

Opinnoissa kehitetään vuorovaikutusosaamista rakentamalla dialogia ja ymmärrystä ihmisten välille. Opinnot kehittävät yhteistoiminnallisia taitoja ryhmätyöskentelyn kautta.

Monitieteinen ja luova osaaminen

Opintojakson arviointi

Vähimmäisvaatimusluettelossa olevien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi: hyväksytty/ hylätty.

Opintojakson vapaa kuvaus

Vähimmäisvaatimukset opintojakson suorittamiseksi:

 • työharjoittelu tai robotiikan opiskelijatutorointi
 • osallistuminen vähintään yhdelle linjan opintomatkalle
 • osallistuminen vähintään yhteen muuhun linjaan liittyvän koulun tapahtuman toteutukseen esim. linjan esittely yhdeksännen luokan oppilaille tai koulun tilaisuuden dokumentointi, mikäli tehtävä ei liity johonkin muuhun opintojaksoon
 • koulun tapahtuman esitysteknisten laitteiden käyttöön perehtyminen ja laitteiden hoitaminen koulun tilaisuudessa (esim. valaistus ja äänentoisto) tai itsenäinen robo-mediaan liittyvä projekti esim. videokuvauksen hoitaminen omassa lähipiirissä, julkaistun lehtikirjoituksen laatiminen tai koulun ulkopuolisen tahon tilaama työ
 • teemapäivään / teemaviikon järjestelyihin osallistuminen

Opiskelija kerää itse työpäiväkirjaan merkinnät opintojaksoon vaadittavista tapahtumista. Työpäiväkirja jaetaan opiskelujen alussa kaikille linjan opiskelijoille.

Median lukiodiplomi, 2 op (MELD5)

Tavoitteet

Median lukiodiplomi Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • antaa erityisen näytön mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
 • osoittaa hallitsevansa monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä
 • osoittaa hallitsevansa informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa
 • osaa analysoida omaa mediasuhdettaan ja tunnistaa median toimintaympäristön.

Keskeiset sisällöt

Median lukiodiplomi

 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
 • muodostuvat portfolion ja mediaesityksen muodostamasta kokonaisuudesta.
Yhteystiedot

Robo-medialinjan koordinaattori Anne Jokinen, 044 781 3794, anne.jokinen@orimattila.fi

Vastuuopettajat Pekka Törrönen, 044 781 3708, pekka.torronen@orimattila.fi ja Raine Lönnfors, 044 781 3812, raine.lonnfors@orimattila.fi

Opinto-ohjaaja Ari Korhonen, 040 080 7880, ari.korhonen@orimattila.fi